1- مشخصات مشتری

سن:
جنس:
ميزات تحصيلات:
شغل:

2- شروع ارتباط (نحوه آغاز ارتباط با پروما):

ساير موارد:

3- مدت ارتباط با پروما:

4- به نظر شما كدام گزينه , ويژگي يك فروشگاه ممتاز است:

5- به نظر شما فروشگاه پروما در كداميك از ويژگيهاي ذيل برتر است:

6- به نظر شما مهمترين نقطه ضعف پروما در كداميك از موارد ذيل برتر مي باشد:
7- آيا پروما را جهت دريافت خدمات به ديگران توصيه مي نماييد:
علت :
8- لطفا پروما را از نظر شاخص هاي ذيل ارزيابي فرماييد:
1. سرعت در ارائه خدمات
2. دقت در ارائه خدمات
3. تخصص و تسلط كاركنان
4. نحوه برخورد و ايجاد ارتباط مشتريان
5. پاسخگويي و مشاوره به مشتريان
6. صداقت و راز داري
7. رسيدگي به شكايات و انتقادات
8. رسيدگي تكميل فرم هاي قرعه كشي
9. سهولت مراحل ارائه خدمات (استرداد تعويض پرداخت وجه)
10. وجود تابلوهاي راهنمايي مشتريان
11. فضاي اختصاص يافته براي كالاها
12. نماي خارجي فروشگاه (از نظر زيبايي ديد مناسب و...)
13. نظافت و آراستگي در فضاي داخلي فروشگاه
14. امكانات رفاهي براي مشتريان داخل فروشگاه (صندلي, آبسردكن, تهويه مناسب ATM و...)
15. سهولت دسترسي به اجناس
16. جذابيت جوايز قرعه كشي
17. زمان ارائه پيامهاي تبليغاتي
18. زمان انجام قرعه كشي
19. خدمات الكترونيكي (بهره مندي از ATM كارتهاي الكترونيكي و...)
20. ميزان پاسخگويي به نيازهاي مشتريان
21. بروشورها و مستندات راهنماي خدمات (اطلاع رساني)

مشخصات تکمیل کننده فرم :

نام:

سن:

وضعيت تأهل:

آدرس:

شماره تلفن:

آدرس پست الكترونيك: